Đề học sinh giỏi Lịch sử 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình.

Câu 1: Mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương được xác định trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 là: A. đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương. B. đánh đổ đế quốc và phong kiến, thực hiện quyền làm chủ cho nhân dân lao động. C. tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, chia ruộng đất cho dân cày. D. đánh đổ Nhật – Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Câu 2: Hệ quả tất yếu của cách mạng khoa học – công nghệ giai đoạn từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX đến nay là: A. sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử. B. xuất hiện những phát minh trong lĩnh vực công nghệ. C. xu thế toàn cầu hóa. D. những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư.
Câu 3: Nội dung nào là yếu tố quyết định làm bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)? A. Sự cổ vũ của phong trào cách mạng thế giới. B. Sự thất bại của phát xít Nhật. C. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt. D. Sự suy yếu của các nước thực dân. Câu 4: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có phải là một cuộc cách mạng bạo lực hay không? Vì sao? A. Không. Vì lực lượng cách mạng chính là lực lượng chính trị B. Có. Vì có sử dụng bạo lực chính trị của quần chúng kết hợp với lực lượng vũ trang. C. Không. Vì cách mạng tháng Tám diễn ra hòa bình, không đổ máu. D. Có. Vì lực lượng vũ tranh là lực lượng quyết định trong quá trình tổng khởi nghĩa.
Câu 5: Điểm chung giữa Tây Âu và Nhật Bản trong chính sách đối ngoại sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ là: A. điều chỉnh chính sách đối ngoại ngả về châu Á đậm nét. B. liên minh chặt chẽ với Mĩ để cấm vận Liên Bang Nga. C. chú trọng quan hệ với Liên Bang Nga và Trung Quốc. D. mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước. Câu 6: Sự thay đổi sách lược đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản của chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa trước và từ ngày 6/3/1946 chủ yếu là do: A. Sự thay đổi động thái của các thế lực ngoại xâm. B. Sự phát triển của lực lượng cách mạng Việt Nam. C. Thiện chí hòa bình của nhân dân Việt Nam. D. Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Câu 7: Lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? A. Xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị. B. Quan trọng nhất đưa đến thắng lợi. C. Đông đảo, quyết định thắng lợi. D. Nòng cốt, quyết định thắng lợi.
Câu 8: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam góp phần như thế nào vào cuộc đấu tranh vì hòa bình của nhân loại? A. chiến thắng chủ nghĩa tư bản, cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng. B. chiến thắng chủ nghĩa phát xít, cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng. C. chiến thắng chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng. D. chiến thắng chủ nghĩa phát xít, làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng. Câu 9: Khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam vào cuối những năm 20 của thế kỉ XX vì: A. Phong trào công nhân đã hoàn toàn trở thành tự giác. B. Giải quyết được mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản. C. Đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc. D. Khuynh hướng yêu nước dân chủ tư sản đã hoàn toàn thất bại.

[ads]