Đề khảo sát chất lượng Hóa học 12 lần 1 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề khảo sát chất lượng Hóa học 12 lần 1 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi được diễn ra theo hình thức thi trực tuyến (online) trên máy vi tính, kỳ thi nằm trong kế hoạch rèn luyện thường xuyên để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa học.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Hóa học 12 lần 1 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội:
+ Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
(b) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch KHCO3.
(c) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2.
(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là?
+ Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) và chất hữu cơ Y (CmH2m+3O2N, là muối của axit cacboxylic đơn chức). Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol E cần vừa đủ 9,984 gam O2 thu được CO2, N2 và 0,48 mol H2O. Mặt khác cho 0,1 mol E tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp hai chất khí đều làm xanh quỳ tím ẩm và m gam hỗn hợp hai muối khan. Giá trị của m là?
+ 9. Hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z đều đa chức, no, mạch hở (MX < MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 6,84 gam E cần vừa đủ 9,408 gam O2, thu được 4,104 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 6,84 gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được muối T (có mạch cacbon không phân nhánh) và hỗn hợp hai ancol (đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng). Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,864 gam H2O. Phân tử khối của Y là?

[ads]