Đề khảo sát chất lượng Hóa học 12 lần 2 năm 2020 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề khảo sát chất lượng Hóa học 12 lần 2 năm 2020 sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Hóa học 12 lần 2 năm 2020 sở GD&ĐT Hà Tĩnh:
+ Phát biểu nào sau đây sai?
A. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa.
B. Dung dịch muối NaHCO3 có môi trường axit.
C. Kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa.
D. Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2, không thu được kết tủa.
+ Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt được 3 dung dịch valin, lysin, axit glutamic .
B. Anilin ít tan trong nước, nhưng tan tốt trong dung dịch HCl.
C. Peptit được tạo bởi 2 đến 50 gốc a-amino axit.
D. Anbumin (lòng trắng trứng) và Gly – Ala đều có phản ứng màu biure.
+ Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch K2HPO4.
(b) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Mg(NO3)2 ở nhiệt độ thường.
(c) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Al(NO3)3.
(d) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
(e) Cho 1,2x mol kim loại Zn vào dung dịch chứa 2,1x mol FeCl3.
Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là?

[ads]