Đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Tuần này, rất nhiều trường THPT trên cả nước đã bắt đầu cho học sinh đi học trở lại, sau một quãng thời gian nghỉ rất dài do tình hình dịch bệnh. Đây là lúc các em học sinh 12 cần ôn tập lại kiến thức Tiếng Anh để có thể theo kịp chương trình Tiếng Anh 12 học tại trường, cũng như bước vào giai đoạn ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, đề thi có đáp án mã đề 104.

Trích dẫn đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ It can be inferred from the passage that since the 20th century ______.
A. all schools and universities have taught classical literature, philosophy, and history.
B. classical literature, philosophy, and history have been considered as core subjects.
C. schools and universities have not taught classical literature, philosophy, and history.
D. classical literature, philosophy, and history have not been taught as core subjects.
+ She phoned him early in the morning. She wanted to talk to him before he left for work.
A. She phoned him early in the morning so as to want to talk to him before he left for work.
B. She phoned him early in the morning lest she should talk to him before he left for work.
C. She phoned him early in the morning so that she wants to talk to him before he left for work.
D. She phoned him early in the morning with a view to talking to him before he left for work.
+ According to the passage, why do some people prefer NOT to use review apps?
A. They prefer to make their own decisions. B. They don’t know how to use review apps.
C. They don’t trust review apps. D. They think review app are too hard.

[ads]


Tải tài liệu