Đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc; kỳ thi nhằm mục đích kiểm tra kiến thức giữa HK2 Tiếng Anh 12 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh.

+ She insists ________ having her own bedroom.
+ The situation of COVID-19 worldwide is still serious, __________?
A. doesn’t it B. is not it C. is it D. isn’t it.
+ The word “celebrities” in the passage mostly means _____.
A. well-known films B. big shows C. famous people D. blockbusters.

[ads]


Tải tài liệu