Đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc; kỳ thi nhằm kiểm tra kiến thức Tiếng Anh 12 giai đoạn giữa học kì 2 năm học 2020 – 2021.

+ I invited Rachel to my party, but she couldn’t come. She had arranged to do something else.
+ Dams are used to control flooding, provide water for irrigation, and generating electricity for the surrounding area.
+ Kazakova’s performance made her the heroin of the Moscow Film Festival.

[ads]


Tải tài liệu