Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 bài số 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Hùng Vương – Đăk Lăk

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 bài số 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Hùng Vương – Đăk Lăk dành cho khối cơ bản, các đề có mã 176, 276, 376, 476 gồm 2 phần: trắc nghiệm khách quan và viết lại câu, thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề, đề kiểm tra có đáp án và hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 bài số 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Hùng Vương – Đăk Lăk:
+ According the passage, which of the following is NOT true?
A. Invitations are sent out some weeks before the wedding day.
B. People who accept the invitations have to send their presents to the couple.
C. It is not easy to choose a present for the couple.
D. Married people wear their wedding rings on the third finger of the right hand.
+ The cat jumped through the window.
→ The boy saw the cat jump through the window.
+ The teacher allowed me to stay at home to finish the assignment.
→ The teacher let me stay at home to finish the assignment.
Tải tài liệu