Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa mã đề 132 được biên soạn nhằm đánh giá các kiến thức Anh Văn 11 mà học sinh vừa học, đề gồm 3 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án (được tô màu đỏ).

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa:
+ As soon as he arrived at the airport, he called home.
A. Immediately after he called home, he arrived at the airport.
B. No sooner had he arrived at the airport than he called home.
C. He arrived at the airport sooner than he had expected.
D. Calling home, he said that he had arrived at the airport.
+ Why didn’t the writer’s car start?
A. Because it hadn’t been serviced.
B. Because the lights had gone wrong.
C. Because the battery had gone flat.
D. Because the battery had been stolen.
+ Which of the following sentence is not true?
A. The writer apologized for not waiting his friend for any longer.
B. A friend of the writer’s lived in town.
C. A friend of the writer’s helped him start the car.
D. The writer had waited for his friend until 7:30.
Tải tài liệu