Đề KSCL Hóa học 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề KSCL Hóa học 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh.

+ Hiện tượng quan sát được khi cho Cu vào dung dịch HNO3 đặc là.
+ Hòa tan 16,8 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng dư, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là?
+ Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 6,16 lít O2 và thu được 3,36 lít CO2. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là:

[ads]