Đề KSCL Hóa học 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra định kì Hóa học 11 giai đoạn giữa học kì 2 (HK2), trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kì thi khảo sát chất lượng Hóa học 11 năm học 2019 – 2020 lần thứ 3.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi kèm đáp án chi tiết đề KSCL Hóa học 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề KSCL Hóa học 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. O3 có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.
B. Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng.
C. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch ZnSO4, thu được kết tủa xanh.
D. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl, sau phản ứng thu được kết tủa màu trắng.
+ Vitamin A có công thức phân tử là C20H30O có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba . Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là?
+ Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa . Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là?
Tải tài liệu