Đề KSCL Sinh học THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề KSCL Sinh học THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, nhằm giúp các bạn tự kiểm tra kiến thức Sinh học trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2019 – 2020.

Đề KSCL Sinh học THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc mã đề 201 có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Sinh học THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ Bộ nhiễm sắc thể (NST) của một loài thực vật hạt kín có 6 cặp NST kí hiệu là I, II, III, IV, V, VI. Khảo sát một quần thể của loài này người ta phát hiện có 4 thể đột biến kí hiệu là A, B, C, D. Phân tích tế bào của bốn thể đột biến trên người ta thu được kết quả như sau. Trong số các kết luận dưới đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Thể đột biến A liên quan đến tất cả các cặp NST tương đồng. (2) Thể đột biến B có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân ở một số cặp NST.
(3) Thể đột biến C: trong tế bào của cơ thể có 16 NST và liên quan đến cặp NST số I và III. (4) Thể đột biến D là thể tam bội.
+ Khi nói về quần thể ngẫu phối, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Quá trình ngẫu phối làm cho quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình. B. Quá trình ngẫu phối không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
C. Quá trình ngẫu phối tạo ra nhiều biến dị tổ hợp. D. Quá trình ngẫu phối làm cho tần số kiểu gen dị hợp giảm dần qua các thế hệ.
+ Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDDee tự thụ phấn sẽ cho đời con có số lượng kiểu hình và kiểu gen tối đa là?
A. 4 kiểu hình, 12 kiểu gen . B. 4 kiểu hình, 9 kiểu gen. C. 8 kiểu hình, 27 kiểu gen. D. 8 kiểu hình, 12 kiểu gen.

[ads]


Tải tài liệu