Đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án chi tiết đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, kỳ thi diễn ra vào tháng 05 năm 2020.

Trích dẫn đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đột biến cấu trúc NST?
A. Đột biến cấu trúc chỉ diễn ra trên NST thường mà không diễn ra trên NST giới tính.
B. Đột biến cấu trúc NST không ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản.
C. Đột biến chuyển đoạn có thể không làm thay đổi số lượng gen trên một NST.
D. Đột biến đảo đoạn không thể làm thay đổi số lượng gen và hình dạng của NST.
+ Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho cây F1 thụ phấn với cây X dị hợp tử hai cặp gen thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa vàng, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên?
(1) Cây X có thể có 2 kiểu gen khác nhau.
(2) F2 có 3 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa vàng, quả tròn.
(3) Ở F2, số cá thể có kiểu hình hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 21%.
(4) F1 chắc chắn xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.
+ Khi nói về quá trình hình thành loài mới, những phát biểu nào sau đây đúng?
(1) Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới.
(2) Cách li địa lý sẽ tạo ra các kiểu gen mới trong quần thề dẫn đến hình thành loài mới.
(3) Cách li địa lý luôn dẫn đến hình thành loài mới.
(4) Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa thường gặp ở động vật.
(5) Hình thành loài bằng cách li địa lý xảy ra một cách chậm chạp, qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.
(6) Cách li địa lý luôn dẫn đến hình thành cách li sinh sản.

[ads]


Tải tài liệu