Đề thi học kỳ 2 Sinh học 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến thầy, cô và các em đề thi học kỳ 2 Sinh học 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh, đề thi nhằm đánh giá lại toàn diện kiến thức Sinh học 11 mà các em tiếp thu được trong suốt giai đoạn học kỳ 2 vừa qua, từ đó làm tiền đề cho việc đánh giá và xếp loại học lực môn Sinh học 11 trước khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, đề thi có mã đề 110 gồm 4 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài, đề thi có đáp án toàn bộ các mã đề.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Sinh học 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của chim là:
A. Miệng -> thực quản -> dạ dày cơ -> dạ dày tuyến -> diều -> ruột -> hậu môn.
B. Miệng -> thực quản -> diều -> dạ dày tuyến -> dạ dày cơ -> ruột -> hậu môn.
C. Miệng -> thực quản -> dạ dày tuyến -> dạ dày cơ -> diều -> ruột -> hậu môn.
D. Miệng -> thực quản -> diều -> dạ dày cơ -> dạ dày tuyến -> ruột -> hậu môn.
+ Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong 1 chu kì tim, tâm nhĩ co 0,2s, tâm thất co 0,3s, pha dãn chung 0,4s.
B. Trong 1 chu kì tim, tâm nhĩ co 0,2s, tâm thất co 0,3s, pha dãn chung 0,5s.
C. Trong 1 chu kì tim, tâm nhĩ co 0,1s, tâm thất co 0,3s, pha dãn chung 0,4s.
D. Trong 1 chu kì tim, tâm nhĩ co 0,1s, tâm thất co 0,2s, pha dãn chung 0,4s.
+ Điện thế nghỉ là:
A. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.
B. Sự không chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.
C. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.
D. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng mang điện dương và ngoài màng mang điện âm.

[ads]


Tải tài liệu