Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Sinh học sở GD&ĐT Cà Mau

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Sinh học sở GD&ĐT Cà Mau.

Câu 81: Số phức hợp côđon-anticôđon tối đa có mặt trong một ribôxôm khi dịch mã là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 82: Diễn thế thứ sinh khởi đầu từ A. môi trường trống trơn. B. đầm nước vừa được xây dựng. C. miệng núi lửa ngưng hoạt động. D. môi trường đã có quần xã sinh vật tồn tại. Câu 83: Kiểu gen nào sau đây giảm phân bình thường có thể tạo ra 2 loại giao tử? A. AA. B. XAYA. C. Xa Xa . D. XAXA. Câu 84: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến đặc biệt có hiệu quả đối với A. vi sinh vật. B. động vật. C. thực vật. D. nấm.
Câu 85: Giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường gọi là A. kích thước tối ưu. B. kích thước quần thể. C. kích thước tối đa. D. kích thước tối thiểu. Câu 86: Trong hệ sinh thái, vi khuẩn lam được xếp vào A. sinh vậtphân giải. B. sinh cảnh. C. sinh vật tiêu thụ. D. sinh vật sản xuất. Câu 87: Số axit amin trên chuỗi β – hêmôglôbin của vượn Gibbon khác biệt so với người hiện đại là A. 8. B. 3. C. 1. D. 0.
Câu 88: Phân tử nào sau đây mang bộ ba đối mã? A. rARN. B. mARN. C. tARN. D. ADN. Câu 89: Dạng đột biến điểm không làm thay đổi tổng số liên kết hiđrô của gen là A. thay thế một cặp nuclêôtit cùng loại. B. thay thế một cặp nuclêôtit khác loại. C. thêm một cặp A – T. D. mất một cặp G – X. Câu 90: Quan hệ giữa nấm và tảo trong địa y thuộc mối quan hệ nào sau đây? A. Hội sinh. B. Hợp tác. C. Kí sinh. D. Cộng sinh. Câu 91: Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn? A. Thỏ. B. Mèo. C. Ngựa. D. Trâu.
Câu 92: Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa để phát triển thành cây lưỡng bội có thể tạo ra những cây trồng có A. năng suất vượt trội. B. kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen. C. khả năng sinh trưởng và phát triển mạnh. D. ưu thế lai cao. Câu 93: Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,2AA : 0,2Aa : 0,6aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu? A. 0,4. B. 0,5. C. 0,2. D. 0,3. Câu 94: Thành phần cấu trúc của nuclêôxôm gồm prôtêin histôn và A. ADN. B. tARN. C. rARN. D. mARN.
Câu 95: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng? A. Sắt. B. Phôtpho. C. Hiđrô. D. Nitơ. Câu 96: Ở quần thể sinh vật, kiểu phân bố nào sau đây phổ biến nhất? A. Đồng đều. B. Theo nhóm. C. Ngẫu nhiên. D. Theo chiều thẳng đứng. Câu 97: Điều hòa lượng sản phẩm của gen được gọi là điều hòa A. dịch mã. B. phiên mã. C. hoạt động gen. D. phân bào. Câu 98: Kết quả của đột biến cấu trúc NST không làm thay đổi A. trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên NST. B. hình thái của NST. C. trình tự sắp xếp của các gen trên NST. D. cấu trúc của NST.
Câu 99: Trong quá trình nhân đôi ADN, loại nuclêôtit ở môi trường nội bào liên kết với nuclêôtit loại A trên mạch khuôn là A. G. B. A. C. X. D. T. Câu 100: Chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc bậc dinh dưỡng A. cấp 4. B. cấp 2. C. cấp 1. D. cấp 3. Câu 101: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể? A. Chọn lọc tự nhiên. B. Di – nhập gen. C. Giao phối ngẫu nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

[ads]