Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Sinh học đợt 3 liên trường THPT – Nghệ An

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Sinh học đợt 3 liên trường THPT – Nghệ An.

Câu 81. Gen điều hòa opêron hoạt động khi môi trường A. có hoặc không có chất cảm ứng. B. có chất cảm ứng. C. không có chất cảm ứng. D. không có chất ức chế. Câu 82. Khi nói về sự thay đổi vận tốc máu trong hệ mạch, phát biểu đúng? A. Giảm dần từ động mạch đến mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch. B. Giảm dần từ động mạch, đến mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch. C. Vận tốc máu như nhau ở động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. D. Tăng dần từ động mạch đến mao mạch và giảm dần ở tĩnh mạch. Câu 83. Trong quá trình dịch mã các ribôxôm dịch chuyển trên phân tử A. NST. B. prôtêin. C. mARN. D. ADN. Câu 84. Thực vật trên cạn thoát hơi nước chủ yếu qua A. rễ cây. B. khí khổng. C. lông hút. D. lớp cutin.
Câu 85. Trong công nghệ tế bào thực vật, phương pháp tạo giống cây mới mang đặc điểm của cả hai loài? A. Nuôi cấy hạt phấn. B. Nuôi cấy mô, tế bào. C. Nuôi cấy noãn chưa thụ tinh. D. Lai tế bào xôma. Câu 86. Ở dâu tằm, hàm lượng AND cao nhất trong loại tế bào mang bộ NST A. 2n-1. B. 4n. C. 2n. D. 2n + 1. Câu 87. Phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có 1 kiểu gen? A. AA x Aa. B. AA x AA. C. Aa x aa. D. Aa x Aa. Câu 88. Hình vẽ dưới đây mô phỏng 1 NST trước và sau khi bị đột biến cấu trúc. Đây là dạng đột biến A. mất đoạn. B. đảo đoạn. C. lặp đoạn. D. hoán vị gen. Câu 89. Dòng vi khuẩn mang gen người có khả năng sản sinh ra insulin là thành tựu của A. công nghệ gen. B. gây đột biến. C. công nghệ tế bào. D. lai khác dòng.
Câu 90. Động vật nào sau đây hô hấp bằng phổi? A. Thỏ. B. Cá. C. Tôm. D. Châu chấu. Câu 91. Sự khác nhau về các axit amin trong một chuỗi hemôglôbin giữa hai loài Linh trưởng là bằng chứng A. hoá thạch. B. tế bào học. C. giải phẫu so sánh. D. sinh học phân tử. Câu 92. Nhóm sinh vật nào được xem là sinh vật phân giải cũng có thể là sinh vật sản xuất? A. Thực vật. B. Động vật. C. Vi sinh vật. D. Nấm. Câu 93. Cho bò đen lai với bò đen thu được 6 bê con trong đó có cả bê đen và bê trắng, biết tính trạng do một cặp gen quy định, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Khẳng định nào sau đây không đúng? A. Tính trạng màu đen ở bò là tính trạng trội so với tính trạng màu trắng. B. Trong các bê con thu được có 3 bê đen và 3 bê trắng. C. Không thể xác định được chính xác có bao nhiêu bê đen và bê trắng. D. Trong số 6 bê con thu được có thể có 4 bê trắng, 2 bê đen. Câu 94. Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng? A. Ôxy giải phóng trong quang hợp là ôxy có nguồn gốc từ CO2. B. Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối ATP và NADPH. C. Là quá trình chuyển hoá chất hữu cơ thành chất vô cơ. D. Không có ánh sáng thì pha sáng vẫn diễn ra bình thường.

[ads]