Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Sinh học lần 1 sở GD&ĐT Bình Phước

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Sinh học lần 1 sở GD&ĐT Bình Phước.

Câu 81: Dựa vào sự thích nghi của động vật với nhân tố sinh thái nào sau đây, người ta chia động vật thành động vật hằng nhật và nhôm động vật biến nhiệt ? A. Gió. B. Ánh sáng. C. Nhiệt độ. D. Độ ẩm. Câu 82: Theo lý thuyết, phép lai P : X MX M x X mY tạo ra đời con có bao nhiêu loại kiểu gen? A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 83: Nhân tố nào sau đây vừa làm thay đổi tần số alen vừa có thể làm phong phú thêm vốn gene của quần thể? A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên. C. Đột biến. D. Chọn lọc tự nhiên.
Câu 84: Trong quá trình phiên mã, Guanin của môi trường nội bào liên kết bổ sung với nucleotit nào dưới đây trên mạch khuôn? A. Timin. B. Andenin. C. Xitozin. D. Guanin. Câu 85: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mối quan hệ giữa cây phong lan và thân cây gỗ mà nó bám lên? A. Phong lan có lợi. B. Cây gỗ không có lợi. C. Cây gỗ không có hại. D. Phong lan là loài kí sinh.
Câu 86: Trong quá trình diễn thế sinh thái, đặc điểm nào luôn được biểu hiện? A. Khởi đầu của quá trình diễn thế xảy ra ở môi trường trống trơn. B. Kết thúc quá trình diễn thế tạo nên một quần xã đỉnh cực. C. Quá trình diễn thế luôn gắn liền với sự biến đổi của môi trường. D. Diễn thế xảy ra do chính mâu thuẫn giữa các sinh vật bên trong quần xã. Câu 87: Ở đậu Hà Lan, tính trạng nào sau đây tương phản với tính trạng hạt vàng? A. Hoa trắng. B. Hạt xanh. C. Hạt trơn. D. Hạt nhăn.
Câu 88: Thể đột biến nào sau đây là đột biến lệch bội? A. Thể song nhị bội. B. Thể tứ bội. C. Thể ba. D. Thể tam bội. Câu 89: Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các NST tương đồng gây ra hiện tượng nào sau đây? A. Đột biến gen B. Thường biến C. Liên kết gen. D. Hoán vị gen Câu 90: Trong kĩ thuật chuyển gen vào vi khuẩn E.coli, để nhận biết tế bào chứa ADN tái tổ hợp các nhà khoa học phải chọn thể truyền có đặc điểm nào sau đây? A. Có gen điều hòa. B. Có gen đánh dấu. C. Có gen ngoài nhân. D. Có gen cần chuyển.
Câu 91: Hệ tuần hoàn của động vật nào sau đây không có mao mạch? A. Cá chép. B. Mèo C. Ếch đồng. D. Tôm sông Câu 92: Loại axit nucleic nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticodon)? A. tARN. B. rARN. C. ADN. D. mARN. Câu 93: Cá voi xanh sống ở biển Thái Bình Dương. Môi trường sống của loài này là A. Nước mặn. B. Nước ngọt. C. Mặt đất. D. Nước lợ. Câu 94: Trong cấu trúc opêron Lac ở vi khuẩn E. coli không có A. vùng khởi động (P). B. gen điều hoà. C. các gen cấu trúc Z, Y, A D. vùng vận hành (O). Câu 95: Hô hấp ở thực vật diễn ra thấp nhất ở giai đoạn nào sau đây? A. Cây đang ra hoa. B. Hạt đang nảy mầm. C. Hạt khô. D. Quả đang chín.

[ads]