Mối liên hệ giữa cấu trúc axit nuclêic với các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

Tài liệu gồm 37 trang, được biên soạn bởi tác giả Lê Gia Long (trường THPT Trần Nguyên Hãn – Vĩnh Phúc), khai thác mối liên hệ giữa cấu trúc axit nuclêic với các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử.

Phần 1. MỞ ĐẦU.
1. Lí do chọn chuyên đề.
2. Mục đích xây dựng chuyên đề.
3. Phương pháp xây dựng chuyên đề.
4. Đối tượng áp dụng chuyên đề.
5. Thời lượng dự kiến của chuyên đề.
Phần 2. HỆ THỐNG KIẾN THỨC CỦA CHUYÊN ĐỀ.
A. CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA AXIT NUCLÊIC.
I. Cấu trúc và chức năng của ADN.
1. Nuclêôtit – đơn phân của ADN.
2. Cấu trúc của ADN.
3. Chức năng của ADN.
II. Cấu trúc và chức năng của Axit ribônuclêic (ARN).
1. Cấu trúc của ARN.
2. Cấu trúc không gian và chức năng của các loại ARN.
B. CÁC CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIỂU HIỆN CỦA LIÊN KẾT PHOTPHODIESTE VÀ NGUYÊN TẮC BỔ SUNG TRONG CÁC CƠ CHẾ DI TRUYỀN PHÂN TỬ.
I. Các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử.
1. Quá trình tự nhân đôi AND (tái bản).
2. Quá trình phiên mã.
3. Quá trình dịch mã.
II. Biểu hiện của liên kết photphodieste và NTBS trong các cơ chế di truyền.
1. Biểu hiện của liên kết photphodieste trong các cơ chế di truyền.
2. Biểu hiện của nguyên tắc bổ sung trong các cơ chế di truyền.
Phần 3. HỆ THỐNG CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ CÔNG THỨC GIẢI TOÁN.
1. Xác định trình tự ncleotit của ADN, ARN và trình tự axit amin dựa trên mối liên hệ gen –ARN-prôtêin theo NTBS.
2. Bài tập tính toán về cấu trúc ADN và quá trình nhân đôi ADN.
3. Bài tập về ARN và quá trình phiên mã, dịch mã.
Phần 4. MỘT SỐ BÀI TẬP MINH HỌA.
1. Câu hỏi và bài tập theo hình thức thi tự luận.
DẠNG 1: Xác định trình tự ncleotit của ADN, ARN, trình tự axit amin dựa trên mối liên hệ gen – ARN – prôtêin theo NTBS.
DẠNG 2: Bài tập tính toán về cấu trúc ADN và quá trình nhân đôi ADN.
DẠNG 3: Bài tập về ARN và quá trình phiên mã, dịch mã.
2. Đề thi trắc nghiệm minh họa.

[ads]