Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề cấu tạo hạt nhân

Tài liệu Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề cấu tạo hạt nhân được trích từ cuốn sách Phương Pháp Học Nhanh A – Z Vật Lý THPT Quốc Gia của tác giả Phạm Hồng Vương.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
– Khối lượng nghỉ mo; Khối lượng tương đối tính: – Năng lượng nghỉ: Năng lượng toàn phần: – Động năng: – Hạt nhân X có A nuclon; Z proton và (A – Z) notron – Độ hụt khối: – Năng lượng liên kết của hạt nhân: – Năng lượng liên kết tính riêng: (đặc trưng cho tính bền vững của hạt nhân) – Số hạt nhân trong m gam chất đơn nguyên tử Với 23 NA 6,02.10 hạt/mol (máy tính fx 570 ES: bấm).
CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH:
Ví dụ 1: Một hạt nhân có ký hiệu là: O 16 8 hạt nhân có bao nhiêu nuclon? A. 8 B. 10 C. 16 D. 7 Giải Ta có: A = 16 Số nuclon là 16 => Chọn đáp án C.
Ví dụ 2: Hạt nhân Al 27 13 có bao nhiêu notron? A. 13 B. 27 C. 14 D. 40 Giải Ta có: N A Z 27 13 14 hạt => Chọn đáp án C.
Ví dụ 3: Một vật có khối lượng nghỉ m kg o 0,5. Xác định năng lượng nghỉ của vật? Giải Ta có: E m c => Chọn đáp án A.
II. BÀI TẬP

[ads]