Tài liệu phương trình đường thẳng

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu PDF (.pdf) và WORD (.doc / .docx) chuyên đề phương trình đường thẳng (Toán 12).

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d. Xét các mệnh đề sau: (I) d đi qua A và có véctơ chỉ phương a. (II) d’ đi qua A’ và có véctơ chỉ phương a không cùng phương nên d không song song với d’ nên d và d’ đồng phẳng và chúng cắt nhau Dựa vào các phát biểu trên, ta kết luận: A. Các phát biểu (I), (III) đúng, các phát biểu (II), (IV) sai. B. Các phát biểu (I), (II) đúng, các phát biểu (III), (IV) sai. C. Các phát biểu (I) đúng, các phát biểu (II), (III), (IV) sai. D. Các phát biểu (IV) sai, các phát biểu còn lại đúng.
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình tham số. Phương trình chính tắc của đường thẳng d là?
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ có phương trình chính tắc. Phương trình tham số của đường thẳng ∆ là?

[ads]