Bài tập VDC cực trị hàm bậc ba, hàm trùng phương

Tài liệu gồm 33 trang, hướng dẫn giải 42 bài tập VDC cực trị hàm bậc ba, hàm trùng phương, giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn tài liệu bài tập VDC cực trị hàm bậc ba, hàm trùng phương:
+ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm đạt cực trị tại thỏa mãn.
+ Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng nhau qua đường thẳng?
+ Tập hợp tất cả các giá trị tham số thực m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục hoành là. Khi đó giá trị bằng?
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số nhỏ hơn hoặc bằng 5.
+ Cho hàm số với m là tham số, gọi là đồ thị của hàm số đã cho. Biết rằng, khi m thay đổi, điểm cực đại của đồ thị luôn nằm trên một đường thẳng d cố định. Xác định hệ số góc k của đƣờng thẳng d.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan