Ứng dụng GTLN – GTNN của hàm số tìm số nghiệm phương trình và bất phương trình

Tài liệu gồm 38 trang, hướng dẫn giải 38 bài toán VDC ứng dụng GTLN – GTNN của hàm số tìm số nghiệm phương trình và bất phương trình; giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn tài liệu ứng dụng GTLN – GTNN của hàm số tìm số nghiệm phương trình và bất phương trình:
+ Cho hàm số với là các số thực, có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình có đúng 4 nghiệm phân biệt.
+ Cho phương trình (m là tham số). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Phương trình đã cho vô nghiệm. B. Phương trình đã cho có đúng một nghiệm thực.
C. Phương trình đã cho có hai nghiệm thực phân biệt. D. Số nghiệm của phương trình phụ thuộc vào giá trị của tham số m.
+ Cho phương trình (m là tham số). Gọi lần lượt là các giá trị m nguyên nhỏ nhất và giá trị lớn nhất thuộc để phương trình có nghiệm. Khi đó giá trị là?
+ Cho phương trình. Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để  phương trình có nghiệm là đoạn. Giá trị của biểu thức bằng?
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi. Tổng tất cả các phần tử của S bằng?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan