Bài tập VDC xét tính đơn điệu bằng bảng biến thiên – đồ thị

Tài liệu gồm 40 trang, tuyển chọn 42 bài tập VDC xét tính đơn điệu bằng bảng biến thiên – đồ thị, có đáp án và lời giải.

Trích dẫn tài liệu bài tập VDC xét tính đơn điệu bằng bảng biến thiên – đồ thị:
+ Cho hàm số có đạo hàm trên R, thỏa mãn và đồ thị của hàm số có dạng như hình dưới đây. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
+ Cho hàm số có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới và hàm số. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. là một điểm cực đại và là một điểm cực tiểu của hàm số. B. Hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại và. D. là một điểm cực đại và là một điểm cực tiểu của hàm số.
+ Cho hàm số có bảng xét dấu của đạo hàm như sau. Xét các khẳng định:
1) Hàm số đồng biến trên khoảng. 2) Hàm số nghịch biến trên khoảng. 3) Hàm số đồng biến trên khoảng.
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan