Bài tập viết phương trình mặt cầu ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 09 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề viết phương trình mặt cầu, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán viết phương trình mặt cầu được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Phương trình mặt cầu (S) dạng 1: Để viết phương trình mặt cầu (S), ta cần tìm tâm I(a; b; c) và bán kính R.
Khi dó: (S) : ® Tâm I(a; b; c) Bán kính R ⇔ (S) : (x − a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = R22. Phương trình mặt cầu (S) dạng 2: (S) : x2 + y2 + z2 − 2ax − 2by − 2cz + d = 0 .Với a2 + b2 + c2 −d > 0 là phương trình mặt cầu dạng 2.
Tâm I(a; b; c), bán kính: R = √a2 + b2 + c2 − d > 0.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng toán viết phương trình của mặt cầu.
2. Hướng giải:
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]


Tải tài liệu