Bài toán dung dịch chứa ion H+ và NO3-

Tài liệu gồm 54 trang, hướng dẫn phương pháp giải bài toán dung dịch chứa ion H+ và NO3-, giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

A. LÝ THUYẾT VÀ KĨ THUẬT TÍNH TOÁN
I. Phản ứng đặc trưng nhận biết ion 𝐍𝐎𝟑−.
Hiện tượng quan sát: Cu tan dần, cho dung dịch màu xanh, có khí không màu thoát ra hóa nâu trong không khí.
Nhận xét: Trong môi trường chứa đồng thời ion H+ và NO3− thì hai ion này thể hiện tính Oxi hóa tương tự như Axit nitric HNO3.
II. Bài toán Dung dịch chứa (𝐇+ và 𝐍𝐎𝟑−).
a) Nguồn cung cấp H+ và NO3−.
b) Phương trình ion thu gọn.
III. Một số phương trình thường gặp.
IV. Vấn đề xử lí dung dịch sau phản ứng.
Dung dịch sau phản ứng có thể gồm có:
Ion kim loại.
H+ dư, NO3− dư, kim loại dư.
Anion từ nguồn H+ (Cl−, SO42− … ) và Cation từ nguồn NO3− Rm+ từ R NO3 m.
B. HỆ THỐNG VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TỰ LUYỆN

[ads]