Bài toán hợp chất tác dụng với HNO3

Tài liệu gồm 43 trang, hướng dẫn giải bài toán hợp chất tác dụng với HNO3, giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VÀ VÍ DỤ MINH HỌA
BÀI TOÁN HỖN HỢP KIM LOẠI VÀ OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG HNO3
I. Phương pháp giải toán.
1. Bảo toàn Electron.
2. Quy đổi.
3. Phân chia nhiệm vụ 𝐻+.
II. Ví dụ điển hình.
BÀI TOÁN HỖN HỢP KIM LOẠI VÀ HỢP CHẤT CHỨA S TÁC DỤNG HNO3
I. Phương pháp giải toán trọng tâm.
II. Ví dụ điển hình.
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
C. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN

[ads]