Bài toán sản phẩm khử của HNO3

Tài liệu gồm 57 trang, hướng dẫn phương pháp giải bài toán sản phẩm khử của HNO3, giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VÀ VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
BÀI TOÁN SẢN PHẨM KHỬ LÀ 𝐍𝐇𝟒+.
Phản ứng tạo muối amoni là một dạng bài toán hóa học vô cơ hay bà khó. Từ đề thi ĐH năm 2014 đến nay, bài toán 𝑁𝐻4+ được khai thác sâu hơn ở nhiều khía cạnh: ngoài 𝑁𝐻4+ ra còn các sản phẩm khử khác của 𝑁+5 điển hình như 𝑁2, 𝑁2𝑂, 𝑁𝑂, …; sử lí dung dịch chứa 𝑁𝐻4+.
I. Phương pháp giải toán.
a) Dấu hiệu định tính.
b) Dấu hiệu định lượng.
II. Ví dụ minh họa.
BÀI TẬP HỖN HỢP SẢN PHẨM KHỬ LÀ KHÍ PHỨC TẠP.
Đối với các kim loại hoạt động mạnh như Mg, Al, Zn thì trong môi trường 𝐻+ và 𝑁𝑂3− thì hoàn toàn có thể sinh ra các sản phẩm khử là khí phức tạp của 𝑁+5 như 𝑁2, 𝑁2𝑂, 𝑁𝑂2, NO. Bài toán hỗn hợp sản phẩm khử là khí phức tạp thường là những bài toán phức tạp, có nhiều quá trình, phản ứng và cồng kềnh về mặt tính toán …. Lưu ý tác giả gộp chung những bài toán sản phẩm sinh ra có khí (𝐶𝑂2, 𝑆𝑂2 …) phức tạp tuy không phải ra sản phẩm khử của 𝑁+5.
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
C. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TỰ LUYỆN

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan