Đề cương ôn tập Lịch sử 12 HK2

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập nhanh kiến thức môn Lịch sử 12 để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 và xa hơn là kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử, THI247.com gửi đến các em tài liệu Đề cương ôn tập Lịch sử 12 HK2. Đề cương gồm 18 trang, tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử trọng tâm thuộc các bài học:

+ Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền nam (1954 1965)
+ Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền nam (1973 – 1975)
+ Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975
+ Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Trích dẫn đề cương ôn tập Lịch sử 12 HK2:
+ Đường lối đổi mới của Đảng diễn ra trong lĩnh vực kinh tế – xã hội là:
A. Đổi mới toàn diện đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới xã hội, trọng tâm là đổi mới về kinh tế.
B. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị, trọng tâm là đổi mới chính trị.
C. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới chính trị gắn liền đổi mới tư tưởng, trọng tâm là đổi mới về chính trị.
D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế phải gắn liền đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.
+ Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước bài học cách mạng nào được Đảng ta chủ trương vận dụng để giải quyết vấn đề biển đảo trong giai đoạn hiện nay?
A. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH.
B. Không ngừng tăng cường và củng cố khối đoàn kết toàn Đảng, toàn dân.
C. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Việt Nam.
D. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và quốc tế.
+ Từ 1954 đến 1975, miền Bắc đã đạt được thành tựu gì Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
B. Xây dựng xong cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản.
C. Xây dựng xong cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
D. Xây dựng được những cơ sở vật chất kỹ thuật bước đầu của chủ nghĩa xã hội.

[ads]