Đề giữa kì 1 Hóa học 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa kì 1 Hóa học 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau.

Câu 1: Đồng vị là những nguyên tử có cùng A. cùng điện tích hạt nhân và số khối. B. số khối nhưng khác điện tích hạt nhân. C. số khối nhưng khác nhau số neutron. D. số proton nhưng khác nhau số neutron. Câu 2: Cho các nguyên tố Li; F; O; Na. Số nguyên tố s là A. 3. B. 1. C. 2. D. 4 Câu 3: Ô nguyên tố không cho biết thông tin nào sau đây? A. Số hiệu nguyên tử. B. Tên nguyên tố. C. Kí hiệu nguyên tố. D. Số khối của hạt nhân.
Câu 4: Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25. Hai nguyên tố X và Y lần lượt là A. Li, Be. B. K, Ca. C. Mg, Al. D. Na, K. Câu 5: Cation M3+ và anion Y2- đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s2 2p6 . Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Số lớp electron của cation M3+ và anion Y2+ bằng nhau. B. Nguyên tố Y ô số 8, chu kì 2, nhóm VIA. C. Cả hai nguyên tố M và Y đều thuộc chu kì 2. D. Nguyên tố M ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.
Câu 6: Hầu hết các nguyên tử được tạo nên từ hạt A. proton và neutron. B. electron và neutron. C. electron và proton. D. electron, proton và neutron. Câu 7: Số thứ tự của nhóm (trừ He của nhóm VIIIA và hai cột 9, 10 của nhóm VIIIB) bằng A. số electron hóa trị. B. số electron 6 lớp ngoài cùng. C. số lớp electron. D. số electron. Câu 8: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số proton, neutron, electron là 18. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là A. ô thứ 5, chu kì 2, nhóm IIIA. B. ô thứ 6, chu kì 2, nhóm IVA. C. ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA. D. ô thứ 7, chu kì 2, nhóm VA.

[ads]