Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 lần 1 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hải Phòng

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 lần 1 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hải Phòng.

Câu 81. Bộ ba nào sau đây không mã hóa cho các axit amin? Câu 82. Ở thực vật sống trên cạn, loại tế bào nào sau đây thực hiện chức năngthoát hơi nước ở lá? A. Tế bào biểu bì lá. B. Tế bào khí khổng. C. Tế bào mô giậu. D. Tế bào lông hút. Câu 83. Hiện tượng các cây thông nhựa liền rễ giúp tăng khả năng chịu hạn thể hiện mối quan hệ sinh thái nào sau đây? A. Hỗ trợ cùng loài. B. Cộng sinh. C. Hội sinh. D. Cạnh tranh cùng loài.
Câu 84. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm thay đổi các nhóm gen liên kết? A. Chuyển đoạn. B. Đảo đoạn. C. Lặp đoạn. D. Mất đoạn. Câu 85. Khảo sát số lượng sâu xanh trong một ruộng rau, người ta đếm được trung bình có khoảng 10 con/m2 . Đây là ví dụ về đặc trưng nào của quần thể? A. Kích thước quần thể. B. Nhóm tuổi. C. Sự phân bố cá thể. D. Mật độ cá thể.
Câu 86. Cho chuỗi thức ăn: Cây lúa → cào cào → ếch → rắn. Trong chuỗi thức ăn này, ếch thuộc bậc dinh dưỡng A. cấp 4. B. cấp 3. C. cấp 2. D. cấp 1. Câu 87. Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit Ađênin trên mạch khuôn của gen liên kết bổ sung với nuclêôtit nào trong môi trường nội bào? A. Guanin. B. Xitôzin. C. Uraxin. D. Timin. Câu 88. Đối với các con chó sói trong rừng, nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh? A. Ánh sáng. B. Độ ẩm. C. Con mồi. D. Nhiệt độ. Câu 89. Hình vẽ dưới đây mô tả giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi, trong đó (I) là.

[ads]