Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 lần 2 năm 2020 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 lần 2 năm 2020 sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 lần 2 năm 2020 sở GD&ĐT Hà Tĩnh:
+ Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây sai?
A. Các quần thể khác loài có thể có kiểu phân bố cá thể giống nhau.
B. Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số cá thể đực và số cá thể cái trong quần thể.
C. Kích thước quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích phân bố.
D. Cấu trúc tuổi của các quần thể khác nhau là không giống nhau.
+ Hoạt động nào sau đây của con người góp phần bảo vệ đa dạng sinh học trong hệ sinh thái?
A. Đốt rừng lấy đất sản xuất.
B. Tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.
C. Tăng cường khai thác tài nguyên sinh vật.
D. Trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc.
+ Khi nói về mối quan hệ giữa hô hấp của thực vật với môi trường, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sự gia tăng nồng độ oxi trong môi trường luôn làm tăng cường độ hô hấp.
B. Nồng độ CO2 cao trong môi trường có thế làm ức chế hô hấp.
c. Nước rất cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp.
D. Trong giới hạn bình thường, nhiệt độ tăng sẽ làm tăng cường độ hô hấp.

[ads]