Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 lần 3 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Ninh Bình

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 lần 3 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Ninh Bình.

Câu 81. Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, loại enzim cắt giới hạn được sử dụng là A. ARN polimeraza. B. Ligaza. C. ADN polimeraza. D. Restrictaza. Câu 82. Cho chuỗi thức ăn: Cỏ → Sâu bướm → Ếch nhái → Rắn hổ mang → Đại bàng. Sinh vật nào sau đây là sinh vật tiêu thụ bậc 3? A. Sâu bướm. B. Rắn hổ mang. C. Ếch nhái. D. Đại bàng. Câu 83. Trong quá trình tiến hóa, các đại phân tử hữu cơ được hình thành ở giai đoạn A. tiến hóa sinh học. B. tiến hóa tiền sinh học. C. tiến hóa nhỏ. D. tiến hóa hóa học.
Câu 84. Nồng độ NH4 + trong tế bào lông hút của rễ cây là 0,2% và trong đất là 0,5%, rễ cây sẽ hấp thụ NH4 + từ môi trường đất theo cơ chế A. thẩm thấu. B. chủ động. C. thụ động. D. thẩm tách. Câu 85. Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Ở thể ba của loài này, số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là A. 13. B. 21. C. 15. D. 12. Câu 86. Một nhiễm sắc thể có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEFG●HI bị đột biến. Nhiễm sắc thể đột biến có trình tự ABCDCDEFG●HI. Đây là dạng đột biến nào? A. Lặp đoạn. B. Chuyển đoạn. C. Mất đoạn. D. Đảo đoạn.
Câu 87. Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi chất nhiễm sắc có đường kính là A. 300nm. B. 11nm. C. 30nm. D. 700nm. Câu 88. Tay người là cơ quan tương đồng với A. cánh bướm. B. cánh dơi. C. cánh chuồn chuồn. D. cánh ong mật. Câu 89. Trong ruộng lúa, ếch ăn sâu hại, giúp hạn chế sự phát triển của sâu hại và bảo vệ lúa. Mối quan hệ giữa lúa và ếch thuộc quan hệ A. cộng sinh. B. cạnh tranh. C. hỗ trợ. D. kí sinh.
Câu 90. Đặc trưng nào sau đây không thuộc đặc trưng ở quần thể sinh vật? A. Nhóm tuổi. B. Tỉ lệ giới tính. C. Loài ưu thế. D. Mật độ cá thể. Câu 91. Loại bazơ nitơ nào sau đây không có trong cấu trúc của ARN? A. Timin. B. Uraxin. C. Guanin. D. Ađênin. Câu 92. Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? A. Cá chép. B. Mực ống. C. Giun đốt. D. Trai sông. Câu 93. Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định là A. giao phối không ngẫu nhiên. B. chọn lọc tự nhiên. C. đột biến. D. di – nhập gen.
Câu 94. Nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh? A. Ánh sáng. B. Nhiệt độ. C. Cây lúa. D. Độ ẩm. Câu 95. Sinh vật nào sau đây luôn được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1? A. Cây ngô. B. Vi khuẩn. C. Mèo rừng. D. Sư tử. Câu 96. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 3 loại kiểu gen? A. Aa × Aa. B. Aa × aa. C. AA × aa. D. Aa × AA. Câu 97. Khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp, đặc điểm nào sau đây đúng? A. Cần các nguyên liệu ADP, NADPH và H2O. B. Diễn ra ở tilacoit và không cần ánh sáng. C. Diễn ra trong chất nền của lục lạp. D. Tạo ra sản phẩm ATP, NADPH và O2.

[ads]