Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình; đây là một đề thi bám sát, chuẩn cấu trúc, rất thích hợp để ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh học.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình:
+ hi nói về nhiễm sắc thể ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng:
A. Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.
B. Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là nucleôxôm.
C. Thành phần hóa học chủ yếu của nhiễm sắc thể là ARN và protein.
D. Cấu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện cho sự nhân đôi của nhiễm sắc thể.
+ Ở một loài thực vật tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau và tương tác theo kiểu cộng gộp. Khi trong kiểu gen có thêm 1 alen trội thì cây cao thêm 10cm, cây đồng hợp lặn 3 cặp gen có chiều cao 100cm. Cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lý thuyết trong các phát biểu sau đây:
(1) F2 có 6 kiểu hình và 27 kiểu gen.
(2) Ở F2 cây cao 130 cm chiếm tỉ lệ nhiều nhất.
(3) Ở F2 có 2 kiểu gen quy định kiểu hình cây cao 150cm.
(4) Ở F2 cây cao 140cm chiếm tỉ lệ 6/64.
Số phát biểu đúng là?
+ Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, màu đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, màu trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, màu đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, màu đen: 20% cá thể đực lông quăn, màu đen: 20% cá thể đực lông thẳng, màu trắng: 5% cá thể đực lông quăn, màu trắng: 5% cá thể đực lông thẳng, màu đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các gen quy định các tính trạng đang xét nằm trên nhiễm sắc thể thường.
B. Ở F2 có 20% số cá thể cái mang 2 alen trội.
C. Các cá thể mang kiểu hình lông quăn, màu đen ở F2 có 4 loại kiểu gen.
D. Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 10%.

[ads]


Tải tài liệu