Đề khảo sát lần 1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Sau buổi lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 vừa qua (ngày 05 tháng 09 năm 2019), trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học 12, với mục đích kiểm tra lại các kiến thức Hóa học 12 mà các em vừa được học, cùng với các kiến thức Hóa học 11 trước đây, để nắm được chất lượng của từng học sinh, qua đó theo dõi được quá trình học tập và tiến bộ của mỗi em.

Đề khảo sát lần 1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 132, đề thi gồm 04 trang được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm, đề thi có 40 câu, học sinh làm bài trong 90 phút, đề thi có đáp án.

THI247.com hi vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh khối 12 tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi KSCL đầu năm môn Hóa học 12 sắp tới.

Trích dẫn đề khảo sát lần 1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Đun nóng m gam chất hữu cơ X (chứa C, H, O) với 100 ml dung dịch NaOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 80 ml dung dịch HCl 0,5M. Làm bay hơi cẩn thận dung dịch sau khi trung hòa thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức Y, Z và 15,14 gam hỗn hợp 2 muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic T có mạch không phân nhánh. Cho các phát biểu sau:
(1) Axit T có chứa 2 liên kết π trong phân tử.
(2) Chất hữu cơ X có chứa 12 nguyên tử hiđro.
(3) Ancol Y và Z là 2 chất đồng đẳng liên tiếp với nhau.
(3) Số nguyên tử cacbon, hiđro và oxi trong axit T đều bằng 4.
Số phát biểu đúng là?
+ Dung dịch X chứa m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ được chia làm 2 phần bằng nhau:
– Thực hiện phản ứng tráng gương hoàn toàn phần 1 thu được 0,04 mol Ag.
– Đun nóng phần 2 với dung dịch HCl loãng đến phản ứng hoàn toàn, trung hòa axit dư thu được dung dịch Y. Đun nóng Y với lượng dư dung dịch AgNOR3R trong NHR3R thì được tối đa x mol Ag. Hòa tan hoàn toàn x mol Ag trong dung dịch HNOR3R loãng, vừa đủ thấy thoát ra 0,28 lít khí NR2RO (đktc, sản phẩm khử duy nhất của NP+5P). Giá trị của m và x lần lượt là?
+ So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ:
(1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm – OH.
(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột và saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
(3) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit.
(4) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol COR2R và HR2RO bằng nhau.
(5) Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng.
Trong các so sánh trên, số so sánh không đúng là?