Đề thi KSCL lần 3 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng học tập thường xuyên môn Hóa học của học sinh lớp 11, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần thứ 3 môn Hóa học 11 năm học 2018 – 2019, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Đề thi KSCL lần 3 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có mã đề 132, đề thi gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm Hóa học, bao quát toàn bộ nội dung chương trình Hóa học lớp 11, thời gian học sinh làm bài khảo sát là 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL lần 3 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, mạch hở, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau thấy thu được 4,48 lít (đktc) khí CO2 và 6,3 gam H2O. Hai ancol trong hỗn hợp X là?
A. CH3OH và C2H5OH.. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H7OH và C4H9OH. D. C3H5OH và C4H7OH.
+ Cho các phát biểu sau:
(a) Các chất anđehit fomic và axit fomic đều có phản ứng tráng gương.
(b) Dung dịch phenol làm quỳ tím chuyển màu đỏ.
(c) Oxi hóa ancol propan-2-ol thu được anđehit propanal.
(d) Trùng hợp etilen thu được cao su buna.
(e) Axit axetic và anđehit fomic có cùng công thức đơn giản nhất.
(g) Các chất eten và anđehit oxalic đều làm mất màu dung dịch Br2 trong nước.
Số phát biểu đúng là?
+ Đốt cháy hoàn toàn 20,08 gam hỗn hợp X chứa C3H6, C3H4, C4H8, C4H6 và H2 thu được tổng khối lượng H2O và CO2 là 89,84 gam. Mặt khác nếu cho một ít bột Ni vào bình kín chứa hỗn hợp X trên rồi nung nóng một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 là 20,08. Biết các chất trong X đều có mạch hở. Nếu sục toàn bộ hỗn hợp Y vào dung dịch nước Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là?
Tải tài liệu