Đề KSCL lần 3 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng môn Tiếng Anh của học sinh khối 10 giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Tiếng Anh 10 lần thứ ba.

Đề KSCL lần 3 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc có mã đề 101 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 40 câu, thời gian học sinh làm bài thi Tiếng Anh là 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL lần 3 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ I like Robinson Crusoe. He is the main character in a book by Daniel Defoe.
A. I like Robinson Crusoe and who is the main character in a book by Daniel Defoe.
B. I like Robinson Crusoe because he is the main character in a book by Daniel Defoe.
C. I like Robinson Crusoe, who is the main character in a book by Daniel Defoe.
D. I like Robinson Crusoe, who are the main character in a book by Daniel Defoe.
+ Which of the following information is TRUE according to the passage?
A. Nowadays, every bride can afford to buy a wedding dress to wear only once.
B. It is believed that any person who catches the bride’s bouquet will be the next to marry.
C. It is customary to write the groom’s name on the bride’s wedding ring.
D. Thanks to globalization, one country’s wedding customs may be added to other countries.
+ According to the passage, which of the following is NOT true?
A. Our fingers are considered to be directed by a remote control. B. The tendons help the palm move the fingers.
C. The palms pull the muscles in the fingers. D. The remote control that directs fingers are the muscles in the palm.

[ads]


Tải tài liệu