Đề thi KSCL lần 3 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng học tập thường xuyên môn Tiếng Anh của học sinh lớp 10, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần thứ 3 môn Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Đề thi KSCL lần 3 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có mã đề 132, đề thi gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm Tiếng Anh, bao quát toàn bộ nội dung chương trình Tiếng Anh lớp 10, thời gian học sinh làm bài khảo sát là 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL lần 3 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ People say that Mr. Goldman gave nearly a million pounds to charity last year.
A. Nearly a million pounds is said to be given to charity by Mr. Goldman last year.
B. Mr. Goldman was said to have given nearly a million pounds to charity last year.
C. Nearly a million pounds was said to have been given to charity by Mr. Goldman last year.
D. Mr. Goldman is said to have given nearly a million pounds to charity last year.
+ Mike graduated with a good degree. However, he joined the ranks of the unemployed.
A. If Mike graduated with a good degree, he would join the ranks of the unemployed.
B. Mike joined the ranks of the unemployed because he graduated with a good degree.
C. That Mike graduated with a good degree helped him join the ranks of the unemployed.
D. Although Mike graduated with a good degree, he joined the ranks of the unemployed.
+ What is true according to the passage?
A. It is better for children to take computer lessons than art lessons.
B. Parents should not put off buying a computer for their children.
C. Computers seriously harm children’s eyesight.
D. There is no evidence that children who use computers are cleverer than those who do not.

[ads]


Tải tài liệu