Đề sát hạch Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1

Đề sát hạch Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1 mã đề 123 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 60 phút, đây là hình thức đề tương tự các đề thi thử THPTQG Tiếng Anh vừa nhằm đánh giá kiến thức học sinh, vừa giúp các em làm quen và ôn tập từng bước cho kỳ thi quan trọng này, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề sát hạch Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1:
+ He died in 1960. He received the bravery award in 1970.
A. After his death, he received the bravery award in 1970.
B. He died in 1960 so he received the bravery award in 1970.
C. Before his death, he received the bravery award in 1970.
D. Because he died in 1970, he received the bravery award in 1970.
+ They say that warm sea surface temperatures help intensify tropical storms.
A. It was said that warm sea surface temperatures help intensify tropical storms.
B. It is said to help intensify tropical storms by warm sea surface temperatures.
C. Warm sea surface temperatures are said to help intensify tropical storms.
D. Warm sea surface temperatures is said to have helped intensify tropical storms.
+ The doctor told him not to talk during the meditation.
A. He has been told by the doctor not to talk during the meditation.
B. He was told by the doctor not to talk during the meditation.
C. He is told by the doctor not to talk during the meditation.
D. He was being told by the doctor not to talk during the meditation.
Tải tài liệu