Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Địa lý trường THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Địa lý trường THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh mã đề 135 được biên soạn theo chuẩn cấu trúc đề tham khảo Địa lý 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nằm trong tổ hợp bài thi Khoa Học Xã Hội, gồm 5 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 50 phút, đề thi thử Địa lý có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Địa lý:
+ Xu hướng toàn cầu hóa không phải là:
A. quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt.
B. quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về một số mặt.
C. có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền kinh tế- xã hội thế giới.
D. toàn cầu hóa liên kết giữa các quốc gia từ kinh tế đến văn hóa, khoa học.
+ Cho bảng số liệu: TÌNH HÌNH DÂN SỐ CỦA VIỆT NAM QUA CÁC NĂM (Đơn vị: ‰) (Niên giám thống kê 2016, NXB Thống kê, 2017). Nhận định nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?
A. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm do tỉ suất sinh thô giảm, tỉ suất tử thô tăng.
B. Tỉ suất tử thô có xu hướng tăng do xu hướng già hóa dân số.
C. Tỉ suất sinh thô có xu hướng giảm do thực hiện tốt chính sách dân số.
D. Tỉ suất tử thô có xu hướng tăng do chất lượng cuộc sống giảm.
+ Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 (Đơn vị: tỉ USD) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016). Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất – nhập khẩu của Trung Quốc, giai đoạn từ năm 2010 – 2015?
A. Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu.
B. Xuất khẩu tăng chậm hơn nhập khẩu.
C. Nhập khẩu luôn lớn hơn xuất khẩu.
D. Tỉ trọng nhập khẩu giảm so với xuất khẩu.

[ads]


Tải tài liệu