Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Địa lý trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Địa lý trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh lần 1 mã đề 101 thuộc bài thi Khoa Học Xã Hội, đề được biên soạn theo chuẩn cấu trúc đề minh họa Địa lý 2018, đề gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi thử Địa lý có đáp án tất cả các mã đề 101, 102, 303, 704.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Địa lý:
+ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích trồng cây công nghiệp của nước ta giai đoạn 2000 – 2007?
A. Diện tích cây hàng năm tăng liên tục.
B. Diện tích cây lâu năm tăng liên tục.
C. Diện tích cây lâu năm luôn lớn hơn cây hàng năm.
D. Năm 2007, diện tích cây lâu năm lớn hơn gần 2,2 lần cây hàng năm.
+ Cho bảng số liệu: GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD). Nhận xét nào sau đây là đúng với bảng số liệu trên?
A. Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới tăng giảm không ổn định.
B. Tỉ trọng GDP của Trung Quốc có xu hướng giảm.
C. Tỉ trọng GDP của Trung Quốc luôn ổn định.
D. Tỉ trọng GDP của Trung Quốc ngày càng tăng.
+ Cho bảng số liệu: CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017). Nhận xét nào sau đây là đúng với bảng số liệu trên?
A. Số dân vùng nông thôn của nước ta ngày càng giảm.
B. Tỉ lệ dân số nông thôn của nước ta giảm đi nhanh chóng.
C. Số dân và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta không tăng.
D. Sự chênh lệch tỉ lệ dân số giữa nông thôn và thành thị đang thu hẹp.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan