Đề thi thử THPTQG 2020 môn Sinh học lần 3 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi thử THPTQG 2020 môn Sinh học lần 3 trường THPT chuyên KHTN (Khoa học Tự Nhiên), thành phố Hà Nội, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2020 môn Sinh học lần 3 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội:
+ Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 36%. Tần số alen a của quần thể là?
+ Khi nói về quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài
B. Sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau đồng thời tác động qua lại với môi trường sống của quần xã.
C. Mức độ đa dạng của quần xã được thể hiện qua số lượng các loài và số lượng cá thể của mỗi loài.
D. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.
+ Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự khác nhau cơ bản giữa mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ và mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi?
A. Vật kí sinh thường có kích thước cơ thể lớn hơn vật chủ, còn vật ăn thịt thì luôn có kích thước cơ thể nhỏ hơn con mồi.
B. Vật kí sinh thường có số lượng ít hơn vật chủ, còn vật ăn thịt thường có số lượng nhiều hơn con mồi.
C. Vật kí sinh thường không giết chết vật chủ, còn vật ăn thịt thường giết chết con mồi.
D. Trong thiên nhiên, mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ đóng vai trò kiểm soát và khống chế số lượng cá thể của các loài, còn mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi không có vai trò đó.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan