Đề thi thử TN THPT 2024 môn Sinh học lần 1 cụm liên trường THPT – Quảng Nam

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử TN THPT 2024 môn Sinh học lần 1 cụm liên trường THPT – Quảng Nam.

Câu 81. Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau, đời con luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ là đặc điểm của quy luật di truyền nào sau đây? A. Quy luật phân li độc lập. B. Hoán vị gen. C. Tương tác gen. D. Di truyền ngoài nhân. Câu 82. Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một NST đơn? A. Mất đoạn. B. Lặp đoạn. C. Đảo đoạn. D. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.
Câu 83. Ví dụ nào sau đây thể hiện mối quan hệ hỗ trợ trong quần thể? A. Cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ. B. Bồ nông xếp thành hàng bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ. C. Khi thiếu thức ăn, cá mập con mới nở ăn các trứng chưa nở. D. Các con linh dương đực tranh giành nhau các con linh dương cái trong mùa sinh sản. Câu 84. Quần thể nào sau đây cân bằng di truyền? A. 0,1 AA : 0,4Aa : 0,5aa. B. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. C. 0,16AA : 0,3 8Aa : 0,46aa. D. 0,5AA : 0,5aa.
Câu 85. Một cơ thể sinh vật có tất cả các tế bào xôma đều thừa 1 NST so với các cá thể bình thường trong loài. Cơ thể đó được gọi là A. thể ba nhiễm. B. thể khuyết nhiễm. C. thể tam bội. D. thể một nhiễm. Câu 86. Trong quần xã sinh vật, mối quan hệ nào sau đây cả 2 loài đều bị hại? A. Kí sinh. B. Hội sinh. C. Ức chế cảm nhiễm. D. Cạnh tranh.
Câu 87. Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng tế bào học ? A. ADN của các loài khác nhau thì khác nhau ở nhiều đặc điểm. B. Protein của các loài đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin. C. Mọi loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. D. Mã di truyền được dùng chung cho các loài sinh vật. Câu 88. Tiến hành phép lai P: x , biết rằng các gen liên kết hoàn toàn. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen ở F1 có thể là A. 3/4. B. 1/8. C. 1/2. D. 1/4.
Câu 89. Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới? A. Cơ quan thoái hóa. B. Hóa thạch. C. Bằng chứng tế bào học. D. Cơ quan tương đồng. Câu 90. Phép lai nào sau đây cho tỷ lệ kiểu hình 1:1? Biết alen trội là trội hoàn toàn. A. Aa x aa. B. Aa x Aa. C. AA x aa. D. AA x Aa. Câu 91. Trong quá trình nhân đôi ADN, trình tự các nuclêôtit nào sau đây liên kết bổ sung với trình tự 3′ TAA 5′ trên mạch khuôn?

[ads]