Đề thi thử TN THPT 2024 môn Sinh học lần 4 trường THPT Kim Liên – Nghệ An

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử TN THPT 2024 môn Sinh học lần 4 trường THPT Kim Liên – Nghệ An.

Câu 81. Trong số các hiện tượng dưới đây thì sẽ có bao nhiêu hiện tượng xảy ra nếu một quần xã sinh vật có độ đa dạng loài càng cao, mối quan hệ sinh thái càng chặt chế? 1. Quần xã có cấu trúc càng ổn định vì có lưới thức ăn phức tạp, nhiều loài 2. Quần xã dễ xảy ra điễn thế do tác động của nhiều loài trong quần xã làm cho môi trường thay đổi nhanh. 3. Quần xã sẽ có cấu trúc ít ổn định vì số lượng lớn loài sẽ dẫn đến cạnh tranh nhau gay gắt. 4. Quần xã có xu hướng biến đổi làm cho độ đa dạng thấp từ đó mối quan hệ sinh thái lỏng lẻo hơn do thức ăn trong môi trường can kiệt dần. A. 2 B. 0 C. 3 D. 1.
Câu 82. Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết? A. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết. B. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau. C. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể. Câu 83. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật? : I. Ở thực vật C3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hợp chất AlPG. II. Thực vật C4 và thực vật CAM có 2 loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch III. Sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn cố định CO2 ở thực vật CAM là một hợp chất 4C. IV. Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.
Câu 84. Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN? A. mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X. B. mARN có cấu trúc mạch kép, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X. C. mARN có cấu trúc mạch kép, dạng vòng, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X. D. mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X. Câu 85. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng A. Động vật B. Thực vật C. Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa D. Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển Câu 86. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau. Phép lai nào dưới đây không làm xuất hiện kiểu hình hạt xanh, nhăn ở thế hệ sau? A. Aabb x aaBb B. AaBb x Aabb C. AaBb x AaBb D. aabb x AaBB.
Câu 87. Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: IA , IB , IO trên NST thường. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là: Câu 88. Restrictaza và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây của quy trình chuyển gen? A. Cắt, nối ADN của tế bào cho và plasmit ở những điểm xác định tạo nên ADN tái tổ hợp. B. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. C. Tạo điều kiện cho gen được ghép biểu hiện. D. Tách ADN của nhiễm sắc thể tế bào cho và tách plasmít ra khỏi tế bào vi khuẩn. Câu 89. Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn? A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’. B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch. C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’. D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.

[ads]