Đề thi thử TN THPT 2024 môn Sinh học trường chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử TN THPT 2024 môn Sinh học trường chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An.

Câu 81: Theo số liệu thống kê năm 2019, tổng số dân của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là 319114 người. Số lượng 319114 là đặc trưng nào của quần thể người ở thành phố Vinh, Nghệ An? A. Kích thước quần thể. B. Tỉ lệ nhóm tuổi. C. Cấu trúc tuổi. D. Mật độ. Câu 82: Rừng lá kim phương bắc (rừng Taiga) là quần xã đặc trưng của khu vực nào sau đây? A. Vùng Bắc Cực. B. Vùng nhiệt đới. C. Vùng cận Bắc Cực. D. Vùng ôn đới. Câu 83: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối các đoạn Okazaki là A. ligaza. B. amilaza. C. ADN pôlimeraza. D. ARN pôlimeraza.
Câu 84: Vỏ ốc biển trên núi đá vôi ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là bằng chứng A. giải phẫu so sánh. B. sinh học phân tử. C. sinh học tế bào. D. hóa thạch. Câu 85: Quần thể có cấu trúc di truyền 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1. Tần số alen A của quần thể bằng A. 40%. B. 36%. C. 60%. D. 48%. Câu 86: Ở đậu Hà Lan, tính trạng nào sau đây tương phản với tính trạng vỏ xám? A. Hạt trơn. B. Quả lục. C. Vỏ trắng. D. Quả có ngấn. Câu 87: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa hóa học đã hình thành nên các A. tế bào sơ khai. B. tế bào nhân thực. C. đại phân tử hữu cơ. D. giọt côaxecva.
Câu 88: Côđon nào sau đây mã hóa axit amin? A. 5’UGA3’. B. 5’AXU3’. C. 5’UAA3’. D. 5’UAG3’. Câu 89: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng phương pháp gây đột biến nhân tạo? A. Tạo giống lúa “gạo vàng”. B. Tạo giống dâu tằm tam bội. C. Tạo giống bông kháng sâu bệnh. D. Tạo giống cừu sản xuất prôtêin của người. Câu 90: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? A. Mèo. B. Cá chép. C. Giun đốt. D. Châu chấu. Câu 91: Ở thực vật, bào quan nào sau đây thực hiện chức năng quang hợp? A. Không bào. B. Lục lạp. C. Ti thể. D. Nhân.
Câu 92: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên A. alen. B. kiểu hình. C. kiểu gen. D. nhiễm sắc thể. Câu 93: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có ruồi đực mắt trắng chiếm tỉ lệ bằng 25%? A. XAXA × XAY. B. Xa Xa × XAY. C. Xa Xa × Xa Y. D. XAXa × XAY.
Câu 94: Quy trình tạo ra những tế bào hay sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới được gọi là A. công nghệ gen. B. ưu thế lai. C. công nghệ tế bào. D. gây đột biến nhân tạo. Câu 95: Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi nuôi ở Việt Nam được mô tả ở hình sau: Khoảng giá trị từ 200 C đến 350 C được gọi là A. giới hạn dưới. B. khoảng thuận lợi. C. khoảng chống chịu. D. giới hạn trên. Câu 96: Vi khuẩn Rhizobium sống trong nốt sần của rễ cây họ Đậu là biểu hiện của mối quan hệ.

[ads]