Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử lần 1 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF và file WORD đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử lần 1 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Câu 1: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây? A. Tây Đức. B. Tây Âu. C. Đông Âu. D. Tây Béclin. Câu 2: Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế nào sau đây? A. Thực dân hóa. B. Toàn cầu hóa. C. Vô sản hóa. D. Phi Mĩ hóa. Câu 3: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929) đã dẫn đến sự ra đời của giai cấp nào sau đây? A. Nông dân. B. Công nhân. C. Tiểu tư sản. D. Địa chủ phong kiến. Câu 4: Sự kiện nào sau đây diễn ra ở khu vực Mĩ Latinh năm 1959? A. Nước Cộng hòa Cuba ra đời. B. Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời. C. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời. D. Liên minh châu Âu (EU) được thành lập. Câu 5: Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định lãnh đạo cách mạng là giai cấp nào sau đây? A. Công nhân. B. Tiểu tư sản. C. Tư sản. D. Nông dân.
Câu 6: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam? A. Đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ. B. Đánh dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Pháp. C. Đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam. D. Làm thất bại cuộc tiến công của Pháp lên Việt Bắc. Câu 7: Từ năm 1952-1973, Nhật Bản liên minh chặt chẽ với nước nào sau đây? A. Cuba. B. Trung Quốc. C. Mĩ. D. Việt Nam. Câu 8: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu dựa trên cơ sở nào sau đây? A. Chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa phát xít đã sụp đổ hoàn toàn. B. Đã khống chế được tất cả các nước tư bản phương Tây. C. Đã đàn áp được phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. D. Có tiềm lực kinh tế, quân sự và khoa học kĩ thuật vượt trội. Câu 9: Quốc gia nào sau đây tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? A. Ai Cập. B. Cuba. C. Philippin. D. Ấn Độ.
Câu 10: Trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945-1946), nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây? A. Tiến hành đổi mới đất nước. B. Tiến hành hiện đại hóa đất nước. C. Tiến hành công nghiệp hóa đất nước. D. Xây dựng chính quyền cách mạng. Câu 11: Trong giai đoạn 1961-1965, Mĩ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam? A. Tăng viện trợ cho quân đội Sài Gòn. B. Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến. C. Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến. D. Vận động các nước Đông Âu tham chiến. Câu 12: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục đích của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) ở Việt Nam? A. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên. B. Phát triển kinh tế Việt Nam C. Làm giàu cho chính quốc. D. Bóc lột nguồn nhân công. Câu 13: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) đã xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Đông Dương là gì? A. Đòi tự do, dân sinh, dân chủ. B. Cách mạng ruộng đất. C. Chống đế quốc và phong kiến. D. Giải phóng dân tộc.
Câu 14: Trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX, nhân dân Việt Nam đấu tranh nhằm thực hiện mục tiêu nào sau đây? A. Chống chủ nghĩa phát xít, đòi tự do, cơm áo, hòa bình. B. Chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc. C. Chống phong kiến phản động, chia ruộng đất cho dân cày. D. Chống đế quốc Mĩ, giành độc lập dân tộc. Câu 15: Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh bùng nổ phong trào cách mạng 1939-1945 ở Việt Nam? A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. B. Chủ nghĩa phát xít đã hoàn toàn sụp đổ trên thế giới. C. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ. D. Thực dân Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng. Câu 16: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930? A. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh. B. Chiến tranh lạnh kết thúc . C. Quốc tế Cộng sản được thành lập. D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Câu 17: Về khoa học – kĩ thuật, trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây? A. Phóng thành
công tàu vũ trụ lên quỹ đạo trái đất. B. Đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng. C. Phóng tàu “Thần Châu 5” bay vào vũ trụ. D. Đưa con người đặt chân lên Sao Hỏa. Câu 18: Sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy lĩnh vực nào sau đây làm trọng điểm? A. Ngoại giao. B. Văn hóa. C. Chính trị. D. Kinh tế. Câu 19: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam? A. Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương là đúng đắn. B. Khối liên minh công nông lần đầu tiên được hình thành trong thực tiễn. C. Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ tất cả các yêu sách D. Mở ra kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do. Câu 20: Trong giai đoạn 1945-1954, chiến thắng nào sau đây của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp? A. Việt Bắc. B. Điện Biên Phủ. C. Vạn Tường. D. Hồ Chí Minh.

[ads]