Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử sở GD&ĐT Cà Mau

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử sở GD&ĐT Cà Mau.

Câu 1: Về chính trị, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930 – 1931) đã thực hiện chính sách nào sau đây? A. Xóa bỏ các thứ thuế vô lí. B. Thành lập các đội tự vệ đỏ. C. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ. D. Xóa bỏ các tệ nạn xã hội. Câu 2: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), quân dân Việt Nam giành được thắng lợi quân sự nào sau đây? A. Chiến dịch Việt Bắc. B. Chiến thắng Biên giới. C. Chiến thắng Vạn Tường. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ. Câu 3: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây? A. Giao thông vận tải. B. Công nghiệp hóa. C. Phát triển thủy điện. D. Điện khí hóa. Câu 4: Trong giai đoạn 1939 – 1945, tổ chức nào sau đây được thành lập ở Việt Nam? A. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. B. Đảng Cộng sản Đông Dương. C. Việt Nam Quốc dân đảng. D. Tân Việt Cách mạng đảng. Câu 5: Trong những năm 1945 – 1973, Mĩ đi đầu trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật nào sau đây? A. Khai thác khoáng sản. B. Khai thác dầu mỏ. C. Công nghiệp dân dụng. D. Công cụ sản xuất mới. Câu 6: Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam? A. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí. B. Đốt huyện đường, đập phá nhà lao. C. Đấu tranh nghị trường. D. Đấu tranh đòi tự do, cơm áo. Câu 7: Một trong những nhiệm vụ cấp bách của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm 1945 – 1946 là A. mở rộng các cơ quan đối ngoại của Việt Nam. B. tổ chức kháng chiến chống Pháp ở miền Bắc. C. xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng. D. tập trung đối phó với quân Anh ở miền Nam. Câu 8: Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947 – 1989)? A. Campuchia gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
B. Định ước Henxinki được ký kết giữa Mĩ, Canađa và 33 nước châu Âu. C. Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương. D. Quốc tế Cộng sản triệu tập Đại hội lần thứ VII tại Mátxcơva. Câu 9: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), quân đội Liên Xô không chiếm đóng khu vực nào sau đây? A. Đông Âu. B. Tây Âu. C. Đông Béclin. D. Đông Đức. Câu 10: Trong thời gian ở Trung Quốc (1924 – 1927), Nguyễn Ái Quốc có hoạt động nào sau đây? A. Mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng. B. Dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản. C. Xuất bản báo Người cùng khổ. D. Dự Hội nghị quốc tế Nông dân. Câu 11: Trong giai đoạn 1858 – 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký với thực dân Pháp bản Hiệp ước nào sau đây? A. Hiệp ước Ất Mão. B. Hiệp ước Vécxai. C. Hiệp ước Canh Thân. D. Hiệp ước Nhâm Tuất. Câu 12: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 của quân dân Việt Nam đã A. chuyển cách mạng miền Nam sang thế tiến công. B. buộc Mĩ kí Hiệp định Pari, chấm dứt chiến tranh. C. hoàn thành căn bản nhiệm vụ đánh cho “Mĩ cút”. D. làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ. Câu 13: Hoạt động nào sau đây thể hiện sự chủ động của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm 1946 – 1947? A. Ngăn cản Pháp triển khai kế hoạch Nava. B. Phát động toàn quốc kháng chiến. C. Mở chiến dịch Điện Biên Phủ. D. Mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Câu 14: Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã sử dụng thủ đoạn nào sau đây? A. Mở hàng loạt các cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định”. B. Ồ ạt đưa quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ vào miền Nam. C. Thỏa hiệp với Trung Quốc, Liên Xô để cô lập cách mạng Việt Nam. D. Tăng viện trợ cho Diệm, đưa vào miền Nam nhiều cố vấn quân sự.
Câu 15: Trong thập niên 90 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á gia nhập tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? A. Thái Lan. B. Ấn Độ. C. Việt Nam. D. Hàn Quốc. Câu 16: Trong thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây? A. Đưa tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất. B. Đưa con người lên mặt trăng đầu tiên. C. Chế tạo thành công bom nguyên tử. D. Chế tạo thành công máy bay tàng hình. Câu 17: Trong giai đoạn 1975 – 2000, Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây? A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. B. Tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. C. Đấu tranh xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước. D. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Câu 18: Một trong những mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 là A. đánh bại cuộc chiến tranh cục bộ của Mĩ. B. làm thất bại chiến tranh xâm lược của Mĩ. C. làm thất bại kế hoạch Nava của Pháp. D. đập tan cơ quan đầu não của thực dân Pháp. Câu 19: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939 – 1945? A. Tổ chức Hiệp ước Vacsava được thành lập. B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ra đời. C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời. D. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Câu 20: Về nhiệm vụ chiến lược cách mạng, Cương lĩnh chính trị (đầu năm 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương A. đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
B. đánh bại địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa và giải phóng. C. thực hiện trước nhiệm vụ dân tộc, sau đó làm cách mạng ruộng đất. D. đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng. Câu 21: Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập năm 1945 không nhằm mục đích nào sau đây? A. Hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên. B. Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. C. Duy trì trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm. D. Duy trì nền hòa bình và an ninh trên thế giới. Câu 22: Nội dung nào sau đây là một trong những tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đối với sản xuất và đời sống của con người? A. Tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. B. Làm thay đổi to lớn đối với cuộc sống con người. C. Làm sâu sắc thêm tình trạng phân hóa giàu-nghèo. D. Làm trầm trọng hơn những bất công trong xã hội. Câu 23: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) chủ trương thành lập mặt trận thống nhất của mỗi nước Đông Dương vì lí do nào sau đây? A. Thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc Đông Dương. B. Giải quyết triệt để vấn đề dân tộc dân chủ Đông Dương. C. Kết hợp giải quyết vấn đề dân chủ ở mỗi nước Đông Dương. D. Chống âm mưu lập Liên bang Đông Dương của Pháp. Câu 24: Phong trào “vô sản hóa” (1928 – 1929) của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có tác động nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam? A. Giác ngộ và nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. B. Thúc đẩy phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản. C. Chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng. D. Làm cho phong trào công nhân hoàn toàn đấu tranh tự giác. Câu 25: Nội dung nào sau đây nhận thức không đúng về quan điểm đổi mới (từ tháng 12 – 1986) ở Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo? A. Bắt đầu từ cải cách lĩnh vực hành chính. B. Tiến hành đồng bộ và toàn diện, lâu dài. C. Không thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa. D. Việc đổi mới phải lấy kinh tế làm trọng tâm.

[ads]