Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử lần 2 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử lần 2 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây ở châu Phi tuyên bố độc lập? A. Áchentina. B. Vênêxuêla. C. Cuba. D. Tuynidi. Câu 2: Sự kiện nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945? A. Quân Nhật tiến vào miền Bắc Việt Nam. B. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã. C. Mĩ can thiệp trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương. D. Xu thế hòa hoãn Đông – Tây bắt đầu xuất hiện. Câu 3: Chiến thắng nào sau đây chứng minh quân dân miền Nam Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ? A. Vạn Tường. B. Đông Khê. C. Tây Nguyên. D. Ấp Bắc. Câu 4: Quốc gia nào sau đây là một trong những ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc? A. Hà Lan. B. Pháp. C. Bỉ. D. Italia. Câu 5: Sự ra đời của tổ chức nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa (diễn ra từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX)? A. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). C. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). D. Ngân hàng Thế giới (WB).
Câu 6: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) đề ra chủ trương nào sau đây? A. Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. B. Thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào. C. Thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương. D. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước. Câu 7: Trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1975-1979), nhân dân Việt Nam đã A. chống thực dân Pháp trở lại xâm lược. B. trực tiếp chống lại quân đội Trung Quốc. C. tiến hành kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. D. chống lại tập đoàn Khơme đỏ ở Campuchia. Câu 8: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình miền Nam Việt Nam ngay sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954? A. Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược. B. Trung Hoa Dân quốc vào giải giáp quân Nhật. C. Thực dân Anh vào giải giáp quân Nhật. D. Mĩ dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
Câu 9: Trong giai đoạn 1945-1954, tổ chức nào sau đây được thành lập ở Việt Nam? A. Việt Nam Quốc dân đảng. B. Việt Nam Quang phục hội. C. An Nam Cộng sản Đảng. D. Mặt trận Liên Việt. Câu 10: Trong phong trào cách mạng 1930-1931, nhân dân Việt Nam có hoạt động nào sau đây? A. Phổ cập giáo dục tiểu học. B. Phá kho thóc Nhật, giải quyết nạn đói. C. Đấu tranh đòi giảm sưu, giảm thuế. D. Tiến hành tổng khởi nghĩa. Câu 11: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tác động của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai? A. Làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. B. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai). C. Dẫn đến sự hình thành trật tự thế giới đa cực. D. Góp phần làm xói mòn trật tự hai cực Ianta. Câu 12: Nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954? A. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. B. Buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari. C. Làm phá sản chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ.
D. Buộc Mĩ phải chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc. Câu 13: Nội dung nào sau đây là một trong những mục đích của thực dân Pháp trong quá trình tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929)? A. Hoàn thành việc xâm lược ở Đông Dương. B. Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở Đông Dương. C. Làm giàu cho kinh tế chính quốc. D. Phát triển toàn diện kinh tế Đông Dương. Câu 14: Trong những năm 1961-1965, Mĩ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam? A. Đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi. B. Đề ra kế hoạch quân sự Nava. C. Tiến hành dồn dân lập ấp chiến lược. D. Mở cuộc tiến công lên Việt Bắc. Câu 15: Sự kiện nào sau đây diễn ra sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1989)? A. Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. B. Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động. C. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) được thành lập. D. Các thế lực phát xít lên cầm quyền ở một số nước châu Âu.

[ads]