Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử liên trường THPT tỉnh Quảng Nam

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi + bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử liên trường THPT tỉnh Quảng Nam.

Câu 1: Sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi được đánh dấu bởi sự kiện nào? A. Mô dăm bích và Ăng gô la giành được độc lập B. Nước Cộng hòa Diem ba bue ra đời C. Tất cả các nước Châu Phi giành được độc lập D. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi bị xóa bỏ Câu 2: Mĩ viện trợ cho các nước Tây Âu thông qua kế hoạch Mácsan 1947 nhằm mục đích nào sau đây? A. Lôi kéo đồng minh để củng cố trật tự thế giới một cực B. Lôi kéo đồng minh để ngăn chặn ảnh hưởng của Chủ nghĩa xã hội C. Giúp Tây Âu phát triển kinh tế để cạnh tranh với đế quốc D. Thúc đẩy tiến trình hình thành của Liên minh Châu Âu Câu 3: Nội dung nào không phản ánh đúng về những biến đổi quan trọng của khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000? A. Hai nhà nước ra đời trên bán đảo Triều Tiên B. Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời C. Các nước tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế D. Tổ chức liên minh khu vực ra đời và phát triển.
Câu 4: Nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì thu được nhiều lợi nhuận từ A. bán vũ khí cho các bên tham chiến B. xuất khẩu lương thực C. cải thiện quan hệ với Liên Xô D. xuất khẩu phần mềm tin học Câu 5: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (7/1936) chủ trương thành lập A. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương C. Mặt trận Thống nhấn dân tộc phản đế Đông Dượng D. Măt trận Việt Nam độc lập đồng minh Câu 6: Tiền thân của chính đảng vô sản ở Việt Nam là A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên B. Tâm tâm xã C. Tân Việt cách mạng đảng. D. Cộng sản Đoàn. Câu 7: Chính quyền công – nông đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam trong phong trào nào sau đây? A. Phong trào dân chủ 1936- 1939 B. Phong trào dân tộc dân chủ 1919- 1925 C. Phong trào cách mạng 1930-1931 D. Phong trào giải phóng dân tộc 1939- 1945 Câu 8: Phong trào đấu tranh nào của nhân dân Việt Nam được coi là cuộc tập dượt lần thứ hai của Đảng và quần chúng cho cách mạng tháng Tám năm 1945? A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919- 1925 B. Phong trào cách mạng 1930-1931 C. Phong trào dân chủ 1936- 1939 D. Phong trào vận động giải phóng dân tộc 1939- 1945.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949)? A. Sự phát triển vượt bậc của nền khoa học- kĩ thuật Xô viết B. Làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ C. Phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ D. Tạo ra thế cân bằng về vũ khí nguyên tử giữa Mĩ Và Liên Xô Câu 10: Nền tảng chính sách đối ngoại của của Nhật Bản từ 1951- 2000 là A. hướng về các nước Châu Á B. liên minh chặt chẽ với Mĩ C. hướng mạnh về Đông Nam Á D. tác động của cục diện chiến tranh lạnh Câu 11: Tài liệu được Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội Nghị Véc-xai (6/1919) là A. báo “Người cùng khổ”. B. báo “Đời sống công nhân”. C. “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”. D. “Bản án chế độ thực dân Pháp”. Câu 12: Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng A. Chủ nghĩa Mác-Lê-Nin B. Dân chủ tư sản của Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ Mã đề 401 Trang 2/4 – Mã đề 401 C. Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản D. Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn.
Câu 13: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là A. xây dựng chính quyền công nông binh, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. B. đánh đổ đế quốc và phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập. C. tiến hành cách mạng tư sản dân quyền, bỏ qua thời kỳ TBCN, sau đó tiến thẳng lên con đường XHCN. D. tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Câu 14: Sự khởi sắc của Asean được đánh dấu bởi sự kiện A. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ I họp tại Bali (2/1976) B. Hiến chương Asean được thông qua (2007) C. Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á được thành lập (1992) D. Diễn đàn hợp tác Á- Âu được thành lập Câu 15: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? A. Truyền thống yêu nước của dân tộc được phát huy B. Sự giúp đỡ trực tiếp của các nước đồng minh C. Sự ủng hộ trực tiếp của các nước xã hội chủ nghĩa D. Có liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương.

[ads]