Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử trường THPT Hương Sơn – Hà Tĩnh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi + bảng đáp án (tất cả các mã đề) đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử trường THPT Hương Sơn – Hà Tĩnh.

Câu 1: Nội dung nào phản ánh không đúng về chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 của Việt Nam? A. Là chiến dịch quân sự đầu tiên do ta chủ động mở. B. Đánh bại hoàn toàn kế hoạch Rơve của thực dân Pháp. C. Tạo thế mạnh cho ta trên bàn đấu tranh ngoại giao. D. Quân đội ta giành được chủ động trên chiến trường chính. Câu 2: Một trong những điểm chính trong kế hoạch quân sự Đờ Lát đơ Tátxinhi (cuối năm 1950) của thực dân Pháp là A. phòng ngự chiến lược ở miền Nam. B. phòng ngự chiến lược hai miền Bắc – Nam. C. tiến hành “chiến tranh tổng lực”. D. tấn công chiến lược giành thắng lợi. Câu 3: Sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1967 là A. các nước đã hoàn toàn giành độc lập dân tộc. B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập. C. các nước bị biến thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ. D. các nước đều tham gia tổ chức Liên Hợp Quốc. Câu 4: Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dương (ngày 14 và 15 – 8 – 1945) đã A. xác định mục tiêu đòi các quyền tự do, dân chủ. B. thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa. C. cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam. D. thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh.
Câu 5: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về cách mạng Việt Nam giai đọan 1939 – 1945? A. Mục tiêu đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình. B. Giải quyết mục tiêu số một của cách mạng là dân tộc giải phóng. C. Thể hiện tính chất dân tộc và dân chủ, trong đó tính dân chủ điển hình. D. Đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng cộng sản Việt Nam. Câu 6: Thủ đoạn được coi là “xương sống” trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam là A. chiến thuật trực thăng vận. B. dồn dân lập ấp chiến lược. C. sử dụng quân đội tay sai. D. chiến thuật thiết xa vận. Câu 7: Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 1 – 1959) xác định kẻ thù của cách mạng là A. tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu. B. chính quyền Mĩ – Diệm. C. đế quốc Mĩ và quân đồng minh. D. chính quyền Sài Gòn và cố vấn Mĩ. Câu 8: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11 – 1939) được triệu tập trong hoàn cảnh A. thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần hai. B. Nhật đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Dương. C. thực dân Pháp thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy. D. Nhật cấu kết với thực dân Pháp bóc lột nhân dân Đông Dương. Câu 9: Đại hội đại biểu lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2 – 1951) đã thông qua văn kiện nào sau đây? A. Báo cáo chính trị. B. Chỉ thị toàn dân kháng chiến. C. Cương lĩnh chính trị. D. Luận cương chính trị.
Câu 10: Trong trong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu đại diện cho xu hướng A. phong kiến. B. tư sản. C. cải cách. D. bạo động. Câu 11: Trong giai đoạn 1965 – 1968, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam? A. Thực hiện chính sách “tố cộng, diệt cộng”. B. Thực hiện kế hoạch quân sự Rơve. C. Thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. D. Thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Câu 12: Nội dung nào sau đây là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX? A. Xu thế toàn cầu hóa. B. Mĩ thiết lập trật tự “một cực”. C. Trật tự “hai cực” sụp đổ. D. Trật tự “đa cực” thiết lập. Câu 13: Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1960 – 1973 là A. sự giúp đỡ của Tây Âu. B. tài nguyên dồi dào. C. nhân tố con người. D. mua nguyên liệu rẻ. Câu 14: Lực lượng xã hội mới xuất hiện trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 – 1929) ở Việt Nam là A. giai cấp công nhân và tiểu tư sản. B. giai cấp địa chủ và tư sản. C. giai cấp nông dân và công nhân. D. giai cấp tư sản và tiểu tư sản. Câu 15: Trong khoảng thời gian tháng 9 – 1940 đến tháng 3 – 1945, chính sách thống trị của Pháp và Nhật đã gây ra hậu quả ở Việt Nam là A. chia cắt Việt Nam thành hai miền. B. quân Đồng minh kéo vào chiếm đóng. C. biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới. D. mâu thuẫn dân tộc ngày càng gay gắt.

[ads]