Giải bài tập Hóa học bằng phương pháp đồ thị – Kim Văn Bính

Tài liệu gồm 52 trang được biên soạn bởi tác giả Kim Văn Bính (giáo viên bộ môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), hướng dẫn giải bài tập Hóa học bằng phương pháp đồ thị và tổng hợp tất cả các dạng bài có liên quan thường xuất hiện trong đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học.

Phần 1: Đặt vấn đề.
Phần 2: Nội dung.
Phương pháp giải chung: Cách giải chung của phương pháp đồ thị gồm 4 bước sau:
+ Xác định dáng của đồ thị.
+ Xác định tọa độ các điểm quan trọng thường là ba điểm gồm: xuất phát, cực đại và cực tiểu.
+ Xác định tỉ lệ trong đồ thị (tỉ lệ trong đồ thị chính là tỉ lệ trong phản ứng).
+ Từ đồ thị đã cho và giả thiết để trả lời các yêu cầu của bài toán.
Dạng 1: XO2 tác dụng với dung dịch M(OH)2.
Dạng 2: XO2 tác dụng với dung dịch gồm MOH và M(OH)2.
Dạng 3: OH- tác dụng với dung dịch chứa H+, Al3+.
Dạng 4: H+ tác dụng với dung dịch chứa OH-, AlO2-.
Dạng 5: OH- tác dụng với dung dịch chứa H+, Zn2+ và H+ tác dụng với dung dịch chứa OH-, ZnO22-.
Bài tập tổng hợp.
Phần 3: Kết luận và kiến nghị.
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Hóa học vô cơ tập 1 – 2 – 3 – Hoàng Nhâm chủ biên.
2. Tài liệu chuyên khoa Hóa học 10 – 11 – 12 – Trần Quốc Sơn.
3. Những vấn đề chọn lọc của Hóa học – Trần Quốc Sơn và Nguyễn Văn Tòng.
4. Đề thi Đại học – Cao đẳng môn Hóa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Đề thi thử THPTQG môn Hóa học của các trường THPT chuyên.
6. Câu hỏi lý thuyết và bài tập thực nghiệm Hóa học vô cơ – Cao Cự Giác.

Nội dung trong mỗi dạng bài được chia thành 4 phần: Thiết lập hình dáng của đồ thị; Phương pháp giải; Bài tập ví dụ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng; Bài tập tự giải.

[ads]


Tải tài liệu