Đề khảo sát GDCD 11 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát GDCD 11 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

+ Xã hội muốn có nhiều của cải vật chất thì phải thường xuyên chăm lo phát triển nguồn lực nào?
+ Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kĩ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên là biểu hiện của nội dung nào dưới đây?
+ Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là?

[ads]


Tải tài liệu